Hållbarhet

Hållbara investeringar & huvudsakliga negativa konsekvenser

Hållbarhet beaktas i förvaltningen av alla Indecaps fonder. Våra fonder investerar inte i bolag som kränker internationella riktlinjer och konventioner kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och anti-korruption. Indecap är ansluten till FN:s Principer för Ansvarsfulla Investeringar, UNPRI. Genom att skriva under PRI har Bolaget åtagit sig att beakta miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning i Bolagets investeringsanalyser och placeringsbeslut. Att aktivt arbeta med dessa aspekter i fondförvaltningen samt jobba för en mer hållbar finansbransch.

Alla våra fonder är artikel 8-fonder (ljusgröna) förutom Indecap Guide Q30 som klarar kraven för att klassificeras som en artikel 9-fond (mörkgrön). 


Redogörelse för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Mål för hållbar investering

Miljörelaterade och/eller sociala egenskaper

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Policys

Rapporter