Indecap Guide Sverige Offensiv

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som är inriktad mot Sverige och Norden. Detta innebär att Fonden huvudsakligen kommer investera i aktier i bolag som har sin verksamhet i Sverige. Fondens inriktning i övrigt är diversifierad och således inte specificerad till någon bransch. För att minska risken försöker fonden upprätthålla en bra sektormässig balans. Fonden söker bolag med hög tillväxt eller hög tillväxtpotential. Minst 90 procent av fondförmögenheten ska vara placerad i medel med anknytning till Sverige eller Norden.

HISTORISK UTVECKLING

Fonden startade 2021-07-31

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, beroende på de underliggande tillgångarnas utveckling. Historisk avkastning är därför inte någon garanti om framtida utveckling. Det är heller inte säkert att man vid försäljning av andelarna alltid får tillbaka investerade belopp.