INDECAP Q30

Nordens första fond med inriktning på kvinnligt ledarskap. Fonden Indecap Q30 investerar i svenska börsbolag som har en hög andel kvinnor på ledande positioner. Fonden placerar tillgångarna i de 30 svenska börsbolag som, enligt Indecaps algoritm, har  störst andel kvinnor i styrande positioner inom respektive sektor.

Indecap Q30 har hållbara investeringar som mål. Med denna fond avser vi att leva upp till de högsta hållbarhetskraven enligt EU:s hållbarhetsregelverk vilket gör den till en mörkgrön artikel 9 fond. Vi på Indecap ser hållbarhetsfrågan som mer än bara specifikt miljö – hela samhället måste förändras för att vi ska kunna bli hållbara och ett tydligt mål för en hållbar utveckling är ett jämställt samhälle. Det är inte bara Indecap som tycker detta, utan det går helt i linje med FN:s hållbarhetsmål: ”Jämställdhet är ett mål i sig liksom en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling.”  

Fonden finns tillgänglig på fondtorgen hos Avanza, Mfex, Nordnet och Swedbank.

UTVECKLING I ÅR

Hittills i årUtveckling FondUtveckling IndexAlphaNAV
2024-06-307,33%8,58%-1,25%155,14

HISTORISK UTVECKLING (fonden startade 4/10-2017)

MånadUtveckling FondUtveckling IndexAlpha
20231,20%19,80%-18,60%
2022-23,68%-17,61%-6,07%
202125,01%34,34%-9,33%
202019,82%8,66%11,16%
201933,45%27,96%5,49%
2018-4,61%-6,53%1,92%
2017-0,73%-2,03%1,92%

Index: MSCI Sweden (Net TR).

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, beroende på de underliggande tillgångarnas utveckling. Historisk avkastning är därför inte någon garanti om framtida utveckling. Det är heller inte säkert att man vid försäljning av andelarna alltid får tillbaka investerade belopp.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Informationen nedan presenteras i enlighet med EU-förordning 2019/2088, Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).

Indecap Q30 har hållbara investeringar som mål genom sin inriktning på jämställdhet som är ett av de sociala hållbarhetsmålen. Fonden som startades 2017 är Nordens första med inriktning på kvinnligt ledarskap. Den investerar i svenska börsbolag som har en hög andel kvinnor på ledande positioner. Fonden placerar tillgångarna i de 30 svenska börsbolag som, enligt Indecaps algoritm, har störst andel kvinnor i styrande positioner inom respektive sektor.

Våra hållbarhetsindikatorer är valda utifrån Agenda 2030 och de globala målen för en hållbar utveckling. Indikatorerna är utformade så det går att mäta de framsteg som görs för att nå dessa mål. Mål 5.5 Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande. Indikator: Fondbolaget investerar helt utifrån denna policy, de företag som har flest kvinnor i ledande ställning inom sin kategori är de företag fonden investerar i. Detta innebär att investeringspolicyn helt utgår ifrån ett hållbarhetsmål. Fonden främjar även andra hållbarhetsmål såsom mål 13. Bekämpa klimatförändringarna. Det globala arbetet för att uppnå mål 13 och bekämpa klimatförändringarna konkretiseras i framför allt Parisavtalet. Indikator 1: alla våra investeringar ska ha en tydlig plan för att uppnå Parisavtalet genom att sätta tydliga och mätbara mål. Indikator 2: att hållbarhet genomsyrar bolagsstyrningen i de bolag fonden investerar. Detta främjas genom att fondbolaget på bolagsstämmor endast röstar för ersättningsprogram som inkluderar hållbarhetskriterier.

Fonden investerar i de bolag på Stockholmsbörsen som enligt Indecaps algoritm, inom sin kategori, har flest kvinnor på ledande positioner. Innan ett bolags jämställdhetspoäng räknas ut screenas alla potentiella investeringar ESG-kriterier. Fonden tillämpar hållbarhetskrav i form av en exkluderingsstrategi vilket innebär att de bolag som inte uppfyller kraven för ansvarsfulla investeringar inte får ingå i fonden. De exkluderingar som följer av detta är bindande för fondbolaget vid fondens förvaltning. På detta sätt är hållbarhetsanalys inte bara en väl integrerad del av portföljförvaltarnas investeringsanalys utan den helt avgörande delen av investeringsanalysen. Hela fondens mål och i och med det investeringsanalys bygger på att förbättra hållbarheten. Fondbolaget bedriver även för fondens räkning ett påverkansarbete som omfattar dialoger med företag, röstning på bolagsstämmor samt arbete i valberedningar.

Samtidigt som investeringen ska bidra till ett miljömål- eller socialt mål får investeringen inte orsaka betydande skada (engelska uttrycket brukar användas: Do No Significant Harm, DNSH) för något annat hållbarhetsmål. För att säkerställa att en verksamhet inte orsakar betydande skada får inga av nedanstående kriterier vara uppfyllda:

 1. Investeringar i olje-och gasutvinning (5 %)
 2. Energiproduktion från kol (5 %)
 3. Investeringar i produktion av alkohol (5 %)
 4. Investeringar i produktion av tobak (5 %)
 5. Vapenproduktion (5 %)
 6. Kontroversiella vapen (0 %)
 7. Produktion av kommersiell spelverksamhet (5 %)
 8. Investeringar i produktion av pornografiskt material (5 %)
 9. Verksamheter som verifierats bryta mot internationella konventioner (0 %)

Riktlinjer och vägledande principer: fonden investerar inte i företag som bryter mot OECD:s riktlinjer för multinationella företag eller FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Riktlinjerna respektive principerna reglerar hur globala företag bör bete sig när det gäller sysselsättning, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, facklig organisering, beskattning och kultur som ämnar att bekämpa bland annat brott mot mänskliga rättigheter, korruption och mutor. Vi använder oss av en extern leverantör som levererar grundliga analyser för våra investeringar för att säkerställa att alla våra investeringar lever upp till dessa riktlinjer och principer. Vi har tydliga rutiner för att hantera de investeringar som inte lever upp till dessa krav.

Indikatorer: nedanstående indikatorer (Principal Adverse Impact, PAI) används för att bedöma om en verksamhet orsakar betydande skada. Fonden beaktar, mäter och redovisar nedanstående obligatoriska indikationerna för negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Innan investering:
4.Exponering mot företag som är verksamma inom sektorn för fossila bränslen
10. Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag
13. Jämnare könsfördelning i styrelserna
14.Exponering mot kontroversiella vapen (antipersonella minor, klusterammunition, kemiska vapen och biologiska vapen)

Under investering:
1. Utsläpp av växthusgaser
2. Koldioxidavtryck
3. Investeringsobjektets växthusgasintensitet
4. Exponering mot företag som är verksamma inom sektorn för fossila bränslen
10.Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag 13. Jämnare könsfördelning i styrelserna 14. Exponering mot kontroversiella vapen (antipersonella minor, klusterammunition, kemiska vapen och biologiska vapen)

Fondbolaget arbetar med att säkerställa tillgång på data för samtliga indikatorer och kommer att rapportera på dessa. Följande indikationer kommer fonden att mäta och redovisa, dock kommer fonden i dagsläget inte att beakta dem:
5. Andel av icke -förnybar energiförbrukning och energiproduktion
6. Energiförbrukningsintensitet per sektor med stor klimatpåverkan
7. Verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald
8. Utsläpp till vatten
9. Farligt avfall och radioaktivt avfall
11.Inga processer och efterlevnadsmekanismer för att övervaka efterlevnaden av FN:s globalaöverenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag
12. Ojusterad löneklyfta mellan könen
15. Växthusgasintensitet
16. Investeringsobjektens hemvist där det förekommer bristande samhällsansvar

Övrigt: vi har upprättat policys för att minimera risken för att våra investeringar ska göra någon skada på några miljörelaterade eller sociala mål. Vi har säkrat upp genom att samtidigt ha rutiner på plats om en sådan investering skulle identifieras. Fondbolagets kommitté för ansvarsfulla investeringar har regelbundet möten. Har det framkommit att ett bolag som det investerats i brutit mot dessa policys tas det upp i kommittén. Beslut kommer då tas om innehavet genast ska säljas av eller om bolaget ifråga tar bristerna som uppmärksammats på allvar och tydligt visar att de har för avsikt att komma tillrätta med problemet inom en tid som fondbolaget bedömer som rimlig i det enskilda fallet. I sådant fall avvaktar fondbolaget med att sälja innehavet och gör istället ingående uppföljningar. I all förvaltning följer vi vår Policy för ansvarsfulla investeringar. Utöver det ingår det som en del i investeringsprocessen att analysera både relevanta hållbarhets- och ägarstyrningsrisker samt dess investeringsmöjligheter.

Indecap Q30 har hållbara investeringarsom mål genom sin inriktning på jämställdhet som är ett socialt hållbarhetsmålen. Fonden som startades 2017 är Nordens första med inriktning på kvinnligt ledarskap. Den investerar i svenska börsbolag som har en hög andel kvinnor på ledande positioner. Fonden placerar tillgångarna i de 30 svenska börsbolag som, enligt Indecaps algoritm, har störst andel kvinnor i styrande positioner inom respektive sektor.

Våra hållbarhetsindikatorer är valda utifrån Agenda 2030 och de globala målen för en hållbar utveckling. Indikatorerna är utformadeså det går att mäta de framsteg som görs för att nå dessa mål. Mål 5.5 Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande. Indikator: Fondbolaget investerar helt utifrån denna policy, de företag som har flest kvinnor i ledande ställning inom sin kategori är de företag fonden investerar i. Detta innebär att investeringspolicyn helt utgår ifrån ett hållbarhetsmål. Fonden främjar även andra hållbarhetsmål såsom mål 13. Bekämpa klimatförändringarna. Det globala arbetet för att uppnå mål 13 och bekämpa klimatförändringarna konkretiseras i framför allt Parisavtalet. Indikator 1: alla våra investeringar ska ha en tydlig plan för att uppnå Parisavtalet genom att sätta tydliga och mätbara mål. Indikator 2: att hållbarhet genomsyrar bolagsstyrningen i de bolag fonden investerar. Detta främjas genom att fondbolaget på bolagsstämmor endast röstar för ersättningsprogram som inkluderar hållbarhetskriterier.

Fonden investerar i de bolag på Stockholmsbörsen som enligt Indecaps algoritm, inom sin kategori, har flest kvinnor på ledande positioner. Innan ett bolags jämställdhetspoäng räknas ut screenas alla potentiella investeringar ESG-kriterier. Fonden tillämpar hållbarhetskrav i form av en exkluderingsstrategi vilket innebär att de bolag som inte uppfyller kraven för ansvarsfulla investeringar inte får ingå i fonden. De exkluderingar som följer av detta är bindande för fondbolaget vid fondens förvaltning. På detta sätt är hållbarhetsanalys inte bara en väl integrerad del av portföljförvaltarnas investeringsanalys utan den helt avgörande delen av investeringsanalysen. Hela fondens mål och i och med det investeringsanalys bygger på att förbättra hållbarheten. Fondbolaget bedriver även för fondens räkning ett påverkansarbete som omfattar dialoger med företag, röstning på bolagsstämmor samt arbete i valberedningar.

Då hållbar investering är målet med denna fond utifrån det sociala målet avseende jämställdhet. Vi genomlyser vår hållbarhetsanalys i tre steg:

Identifiera: Indecap Fonder använder ESG-data från dataleverantörer och denna kompletteras med företagens egen rapportering och information vi erhåller. 

Bedöma: vi har inte bara skapat en algoritm för denna fond utan även efter hand utvecklat den utifrån bedömningar av vilken grunddata som på bästa sett reflekterar och möjliggör fondens mål.

Bevaka: vi följer löpande de bolag fonden investerar i, avseende globala hållbarhetsrisker i allmänhet och framförallt gällande kvinnor i ledande positioner. Detta för att vi de ska kunna identifiera bolag där det finns behov av en påverkansdialog. Det gäller även bolag vi vill kunna investera i, men där det krävs att bolaget i så fall anpassar sig och sin verksamhet till de krav vi ställer.    

Förutom detta arbetar vi med hållbara investeringar i denna fond på samma sätt som i våra andra fonder. Fonden exkluderar investeringsobjekt i enlighet med fondens exkluderingspolicy och befintliga innehav följs upp och stäms av löpande mot exkluderingslistor och avseende huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Fonden har som målsättning att minst 85% av fondens värde utgörs av investeringar som är anpassade till den sociala egenskapen jämställdhet som är själva målet med fonden.  Återstående investeringar, dvs maximalt upp till 15% kommer att investeras i annat som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar. Denna del avser  fondens likvida medel och kan variera över tid. 

Här beskriver vi de hållbarhetsindikatorer som vi använder för att mäta uppnåendet av varje miljörelaterad och social egenskap som främjas av fonden. 

Kvinnor i ledande positioner: Målet med fonden är att investera i det sociala målet jämställdhet. Detta görs genom att investera i svenska börsbolag som har en hög andel kvinnor i ledande positioner. Fondbolaget har skapat en algoritm för att räkna ut vilka bolag som enligt fonden bäst passar in på denna beskrivning och investerar sedan sektorneutralt i dessa. All grunddata till algoritmen övervakas noga.  

SBT: Fonden mäter andelen företag som har satt vetenskapligt baserade klimatmål (SBT), eftersom alla våra investeringar ska ha en tydlig plan för att uppnå Parisavtalet genom att sätta tydliga och mätbara mål. 

Exkluderingskriterier: För att säkerställa att fonden begränsar eller avstår investeringar i verksamheter som bedöms vara negativa för klimatomställningen och för samhället tillämpar fonden nedanstående lägsta nivåer. Nivåerna mäts och relaterar till andelar av företagens omsättning.

 1. Investeringar i olje-och gasutvinning (5 %)
 2. Energiproduktion från kol (5 %)
 3. Investeringar i produktion av alkohol (5 %)
 4. Investeringar i produktion av tobak (5 %)
 5. Vapenproduktion (5 %)
 6. Kontroversiella vapen (0 %)
 7. Produktion av kommersiell spelverksamhet (5 %)
 8. Investeringar i produktion av pornografiskt material (5 %)
 9. Verksamheter som verifierats bryta mot internationella konventioner (0 %)

Praxis för god styrning: Indecap Fonder identifierar verksamheter med aktiviteter som kan anses strida mot internationella konventioner och riktlinjer eller som inte lever upp till praxis för god styrning. Dessa företag exkluderas från Indecap Fonders investeringsunivers.

Minimiandel för hållbara investeringar: Fonden saknar minimiåtagande gällande hållbara investeringar. Fonden kan ändå välja investeringsobjekt utifrån att det är en hållbar investering.

Påverkansdialog: Fondbolaget mäter antalet påverkansdialoger avseende hållbarhet samt följer upp resultatet och utvecklingen av dessa dialoger.

Huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI): PAI beaktas och registreras vid varje investeringsbeslut. 

Övervakning: Indecap Fonder kontrollerar kontinuerligt och följer upp att fonden följer de bestämmelser som gäller och utfästelser som gjorts.  

Kvinnor i ledande positioner: Målet med fonden är att investera i det sociala målet jämställdhet. Detta görs genom att investera i svenska börsbolag som har en hög andel kvinnor i ledande positioner. Fondbolaget har skapat en algoritm för att räkna ut vilka bolag som enligt fonden bäst passar in på denna beskrivning och investerar sedan sektorneutralt i dessa. All grunddata till algoritmen övervakas noga.  

SBT: Fonden mäter andelen företag som har satt vetenskapligt baserade klimatmål (SBT), eftersom alla våra investeringar bör ha en tydlig plan för att uppnå Parisavtalet genom att sätta tydliga och mätbara mål. 

Hur exkluderingskriterierna beräknas: Indecap Fonder tar här hjälp ifrån dataleverantörens uppskattningar. Varje bolag följer samma process för estimering:

 1. Identifiera det troliga affärsområdet där omsättningen från den ekonomiska aktiviteten kommer ifrån.
 2. Identifiera hur stor andel just denna ekonomiska aktivitet står för i affärsområdet. Baseras på vilka andra produkter/tjänster som ingår i det specifika affärsområdet.
 3. All tillgänglig rapportering analyseras. Om det inte finns någon källa för att identifiera hur stor andel av intäkterna kan tänkas komma från det specifika ekonomiska aktiviteten, antas jämn fördelning mellan samtliga produkter/tjänster som kan ingå i det affärsområdet.

För att identifiera om ett bolag bryter mot FN:s tio principer (UN Global Compact) använder vi dataleverantörens bedömning. Bedömning baseras på hur allvarliga och omfattande kontroverser bolaget varit med om som kan bryta mot FN:s tio principer. Om ett bolag anses bryta mot någon av principerna gör Indecap Fonders hållbarhetsteam en analys av situationen och lyfter upp det till Indecaps kommitté för ansvarsfulla investeringar för en trolig avyttring av bolaget om vi inte kan se en tydlig förändringsvilja och plan.

Att inte orsaka betydande skadaSamtidigt som den hållbara investeringen ska bidra till ett av de globala målen får investeringen inte orsaka betydande skada, avseende något av de övriga globala målen. För att säkerställa att en verksamhet inte orsakar betydande skada får verksamheten inte: 1) vara involverad i framställandet av kontroversiella vapen 2) vara involverad i allvarliga pågående eller nyligen pågående kontroverser som kan leda till brott mot FN:s tio grundläggande principer (UN Global Compact), och 3) strida mot Indecap Fonders exkluderingskriterier.

Påverkan: mäts och registreras. 

PAI indikatorer (Principles Adverse Impact, Huvudsakliga negativa konsekvenser) som används vid investering:

Klimat och miljörelaterade indikatorer:

 • Utsläpp av växthusgaser.
 • Exponering mot företag verksamma inom fossila bränslen. 

Sociala indikatorer:

 • Brott mot FN:s tio grundläggande principer eller OECD:s riktlinjer för multinationella företag.
 • Ojämn könsfördelning i bolagens styrelser. 
 • Exponering mot kontroversiella vapen (antipersonella minor, klusterammunition, kemiska och biologiska vapen).

De datakällor vi använder för att uppnå de miljörelaterade och sociala egenskaper är data från våra dataleverantörer. Vi får ut rådata till fondens algoritm för att räkna ut vilka bolag som fonden bör investera i utifrån hur väl de presterar inom kvinnligt ledarskap.

Data från dataleverantörerna ligger även till grund för att identifiera företag vi avstår att investera i. Samma datakällor används för att beräkna fondens koldioxidavtryck och säkerställa att företags framsteg avseende ett eller flera av FN:s hållbarhetsmål gynnas utan att det sker på bekostnad av något annat hållbarhetsmåls, det som kallas huvudsakliga negativa konsekvenser (PAI).

Dataleverantörernas metoder och processer för framtagande av data har kontrollerats vid utvärdering och val av dataleverantörer.

Vi hämtar data direkt från dataleverantörernas databas. Dataleverantörerna tillhandahåller rådata och Indecap Fonder har gjort egen tolkning av regelverkets beräkningsmetoder och beräknar data då det är tillämpligt. Data som av regulatoriska skäl måste lagras, sparas i en intern databas.

Därutöver analyserar Indecap Fonder själva hur fondbolagets påverkansdialoger framskrider.

När hållbarhetsdata för ett företag inte finns publikt tillgängliga, så behöver vår dataleverantör göra egna estimat, en uppskattning av hållbarhetsdata. Uppskattningar är till sin natur inte helt överensstämmande med de faktiska förhållandena, men dataleverantören har en tydlig process för hur estimeringen går till och uppskattningarna är därmed konsekventa.

Estimat kan påverka bedömningen av sociala och/eller miljörelaterade egenskaper till bolagens fördel eller nackdel. Indecap Fonders bedömning är att estimat är ett bättre riktmärke än ingen data alls.

Då hållbar investering är målet med denna fond utifrån det sociala målet avseende jämställdhet. Vi genomlyser vår hållbarhetsanalys i tre steg:

Identifiera: Indecap Fonder använder ESG-data från dataleverantörer och denna kompletteras med företagens egen rapportering och information vi erhåller. 

Bedöma: vi har inte bara skapat en algoritm för denna fond utan även efter hand utvecklat den utifrån bedömningar av vilken grunddata som på bästa sett reflekterar och möjliggör fondens mål.

Bevaka: vi följer löpande de bolag fonden investerar i, avseende globala hållbarhetsrisker i allmänhet och framförallt gällande kvinnor i ledande positioner. Detta för att vi de ska kunna identifiera bolag där det finns behov av en påverkansdialog. Det gäller även bolag vi vill kunna investera i, men där det krävs att bolaget i så fall anpassar sig och sin verksamhet till de krav vi ställer.    

Förutom detta arbetar vi med hållbara investeringar i denna fond på samma sätt som i våra andra fonder. Fondens due diligence-arbete inkluderar tex fondens exkluderingslistor samt regelbundna screenings och uppföljningar på bolagsnivå.

Fonden exkluderar investeringsobjekt i enlighet med fondens exkluderingspolicy och befintliga innehav följs upp och stäms av löpande mot exkluderingslistor och avseende huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Ansvarig för identifiering och prioritering är vår hållbarhetsavdelning i samråd med ansvarig förvaltare. Arbetet följs upp av Indecap Fonders kommitté för ansvarsfulla investeringar samt styrelse och är föremål för återkommande revision.

Indecap Fonder ska avseende det kapital som förvaltas för fondandelsägarnas räkning utöva en aktiv ägarroll på ett sådant sätt att fondandelsägarnas intressen beaktas och med syfte att uppnå bästa möjliga långsiktigt hållbara avkastning till andelsägarna.

Eftersom vi är övertygade om att samarbete med andra investerare ger större effekt, arbetar vi i stor utsträckning tillsammans med andra investerare och i förekommande fall andra relevanta intressenter.

Fondens strategier för engagemang i investeringsobjekten följer av Indecap Fonders ägarpolicy. Detta innebär att fonden nyttjar möjligheter att påverka investeringsobjektet genom att föra fram förslag på stämmor, rösta på stämmor, delta i valberedningsarbete, ingå i dialog med investeringsobjektets ledning för att ställa frågor, ställa krav eller på annat sätt påverka investeringsobjektet i en främjande riktning för miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Fonden har som mål att göra hållbara investeringar vilket innebär att alla de investerade tillgångarna exklusive kassa ska vara hållbara. Hur detta uppnås definieras i avsnitten “Den finansiella produktens mål för hållbar investering”, samt “Betydande skada orsakas inte för målet för hållbar investering”. Dessa två byggstenar tillsammans definierar uppnåendet av målet för en hållbar investering.

Fonden har inget index som referensvärde, och inte heller minskning av koldioxidutsläpp som mål.