INDECAP GUIDE 2

Fonden är en aktivt förvaltad fond vars långsiktiga placeringsinriktning är att vara exponerad cirka 50 procent mot den svenska aktiemarknaden, 30 procent mot den globala aktiemarknaden och 20 procent mot tillväxtmarknader. 

UTVECKLING I ÅR

Hittills i årUtveckling FondUtveckling IndexAlphaNAV
2024-06-3011,57%12,11%-0,54%184,98

HISTORISK UTVECKLING

MånadUtveckling FondUtveckling IndexAlpha
202314,60%17,06%-2,46%
2022-10,31%-12,15%1,84%
202122,36%28,94%-6,58%
20206,57%5,74%0,83%
201934,10%29,53%4,57%
2018-1,84%-5,03%3,19%
.

Andelar i värdepappersfonder kan både öka och minska i värde, beroende på de underliggande tillgångarnas utveckling. Historisk avkastning är därför inte någon garanti om framtida utveckling. Det är heller inte säkert att man vid försäljning av andelarna alltid får tillbaka investerade belopp

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Informationen nedan presenteras i enlighet med EU-förordning 2019/2088, Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn (SFDR).

Denna fond har inte hållbar investering som mål, men kommer ändå att göra hållbara investeringar. En hållbar investering bidrar till minst ett miljömål eller ett socialt mål, samtidigt som investeringen ska följa praxis för god styrning och inte för orsaka betydande skada för något annat hållbarhetsmål. FN:s 17 globala mål har använts för att identifiera miljö och sociala mål.

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper.

Fondens främjande av miljörelaterade och/eller sociala egenskaper innefattar:

Hållbara investeringar: Fonden avser att göra hållbara investeringar vilket innebär att investeringen på ett positivt sätt bidrar till att miljö, klimat och/eller sociala frågor främjas.

Fonden främjar både miljörelaterade och sociala egenskaper genom att arbeta aktivt med att begränsa ESG-risken. Alla investeringar genomgår en screening på detta område där fonden begränsar sitt ägande i bolag med hög ESG-risk i förhållande till andra i sin bransch till förmån för bolag som är bättre på detta område.

Exkluderingskriterier: Fonden främjar miljön genom att avstå från att i verksamheter som vi bedömer är skadliga för miljön och den biologiska mångfalden. Detta sker genom att fonden inte investerar i utvinning av fossila bränslen, energiproduktion från kol, olje- och övriga fossila bränslen.

För att främja sociala egenskaper avstår fonden från investeringar i produktion av alkohol, tobak, kommersiell spelverksamhet och pornografi samt vapenproduktion. Fonden har en nolltolerans gällande kontroversiella vapen för både produktion och distribution.

Fonden främjar även att bolag följer praxis för god bolagsstyrning genom att exkludera bolag som inte respekterar internationella normer och konventioner kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och mångfald samt exkludering av bolag involverade i kontroversiella aktiviteter. All exkludering sker i enlighet med Indecaps Fonders policy för ansvarsfulla investeringar.

Fonden främjar även miljörelaterade och sociala egenskaper genom att integrera hållbarhetsrisker och möjligheter i investeringsprocessen genom att vid varje investeringsbeslut beakta relevanta negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Investeringsstrategi. Fondens analytiker tar fram ett univers av potentiella investeringar utifrån de förvaltare de anser vara bäst lämpade för fonden. Utifrån detta skapade univers väljs sedan bolag ut helt utifrån ESG-kriterier. På detta sätt är hållbarhetsanalys en väl integrerad del av portföljförvaltarnas investeringsanalys. Fonden tillämpar hållbarhetskrav i form av en exkluderingsstrategi vilket innebär att de bolag som inte uppfyller kraven för ansvarsfulla investeringar inte får ingå i fonden. Vad som gäller i detta avseende framgår ovan under rubriken ”På vilket sätt orsakar inte de hållbara investeringar som den finansiella produkten är tänkt att delvis göra någon betydande skada för några miljörelaterade eller sociala mål för hållbar investering”. De exkluderingar som följer av detta är bindande för fondbolaget vid fondens förvaltning.

Fonden väljer aktivt in bolag som främjar de miljö och sociala mål som fonden aktivt arbetar för. Fonden väljer även bort vissa produkter och tjänster som bedöms löpa stor risk att ha negativa effekter på omvärlden och som är oförenliga med fondbolagets roll som ansvarsfull investerare. Fondbolaget bedriver även för fondens räkning ett påverkansarbete som omfattar dialoger med företag, röstning på bolagsstämmor samt arbete i valberedningar. För mer information se Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar samt fondens informationsbroschyr.

Andel av investeringar. Fonden har som målsättning att 85 % av fondens värde utgörs av investeringar som är anpassade till de miljörelaterade och sociala egenskaper beskrivna ovan. Återstående 15 % kommer varken vara anpassat till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar och består främst av likvida medel.

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål. Produkten kommer ändå att göra hållbara investeringar. En hållbar investering bidrar till minst ett miljömål eller ett socialt mål, samtidigt som investeringen ska följa praxis för god styrning och inte för orsaka betydande skada för något annat hållbarhetsmål. FN:s 17 globala mål har använts för att identifiera miljö och sociala mål.

Att inte orsaka betydande skada. Samtidigt som den hållbara investeringen ska bidra till minst ett miljö- och/eller socialt mål får investeringen inte orsaka betydande skada (engelska: Do No Significant Harm, DNSH), avseende något av de övriga globala målen. För att säkerställa att en verksamhet inte orsakar betydande skada får den inte strida mot Indecap Fonders exkluderingskriterier.

Riktlinjer och vägledande principer. Fonden investerar inte i företag som bryter mot OECD:s riktlinjer för multinationella företag eller FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Riktlinjerna respektive principerna reglerar hur globala företag bör bete sig när det gäller sysselsättning, arbetsmiljö, mänskliga rättigheter, facklig organisering, beskattning och kultur som ämnar att bekämpa bland annat brott mot mänskliga rättigheter, korruption och mutor.

Hållbara investeringar.

Fonden har en minimiandel på 15% hållbara investeringar. För att Indecap ska klassa att en investering som hållbar kräver vi att investeringen inte får orsaka betydande skada samt klara minst ett av våra tre valda hållbarhetsmål.

Med betydande skada syftar vi på PAI (Principal Adverse Impact). För att kunna räknas som en hållbar investering får bolaget fonden investerar i inte medföra betydande skada definierat på följande vis:

Bolaget inte vara bland de 10 % sämsta inom sin sektor för: PAI 2: Koldioxidavtryck, PAI 3: Växthusgasintensitet, PAI 6: Energiförbrukningsintensitet per sektor med stor klimatpåverkan, PAI 8: Utsläpp till vatten, PAI 9: Farligt avfall och radioaktivt avfall

Exkluderingar som krävs redan för att bli en investering: PAI 4: Fossila bränslen. Exkludering av bolag som är verksamma inom produktion (extrahering och raffinering) av fossila bränslen, PAI 14: Exponering mot kontroversiella vapen (antipersonella minor, klusterammunition, kemiska vapen och biologiska vapen), PAI 10: Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag samt PAI 11: Inga processer och efterlevnadsmekanismer för att övervaka efterlevnaden av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Läs gärna mer om exkluderingskriterier ovan.

Övriga PAI-krav : PAI 7: Verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald. För att räknas som en hållbar investering får företaget inte ha en verksamhet som negativt påverkar områden med biologisk mångfald. PAI 13: Jämnare könsfördelning i styrelserna. För att räknas som ett hållbart innehav måste bolaget som minimum ha en kvinna i styrelsen.

Utöver att investeringen måste klara våra krav gällande PAI, måste den även leva upp till minst ett av våra tre valda hållbarhetsmål som är: a). gröna- och sociala obligationer, b). taxonomiförenlighet samt c). våra krav gällande miljö- & sociala aspekter.

a). gröna- och sociala obligationer. Investeringen fonden gör är i obligationer där kapitalet är öronmärkt till miljö- eller sociala projekt.

b). taxonomiförenlighet. Investeringen är taxonomiförenlig, dvs att den enligt EU:s klassificeringssystem räknas som en verksamhet som är miljömässigt hållbar. Taxonomiförordningen fastställer kriterier för när en ekonomisk verksamhet ska anses vara miljömässigt hållbar. Syftet är att hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar.

c). Klara våra krav gällande miljö- & sociala aspekter.

Miljökrav: våra investeringar ska ha en tydlig plan för att uppnå Parisavtalet genom att sätta tydliga och mätbara mål. Innehavet ska ha satt ett vetenskapligt baserat mål (Science Based Target, SBT) för att minska sina utsläpp. Detta innebär att innehavet inte bara offentligt åtagit sig att dra ner på sina utsläpp för att ligga i linje med Parisavtalet, utan har även satt upp tydliga mål och fått dem utvärderade och godkända av SBTI (Science Based Target Initiative).                                                                                                                                                              

Socialt krav: Fonden strävar mot och uppmuntrar en jämn könsfördelning i styrelserna i de bolag som fonden investerar i. Fondens målsättning i denna fråga är i dagsläget att innehavens bolagsstyrelse ska bestå till ett minimum av 30% kvinnor.

Praxis för god styrning. Samtliga fondens investeringar följer praxis för god styrning genom att samtliga av fondens tillgångar inte strider mot internationellt accepterade vedertagna konventioner och riktlinjer.

Påverkan. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper genom att fondens ägarpolicy som ger oss mandat att påverka investeringsobjekten i en främjande riktning genom att exempelvis rösta på bolagsstämmor, ingå i valberedningsarbete och att föra dialoger mot investeringsobjektens ledningar.

Huvudsakliga negativa konsekvenser: Indecap Fonder säkerställer också att inte främjandet av några miljörelaterade eller sociala egenskaper får negativa konsekvenser för andra hållbarhetsfaktorer genom att arbeta med Huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (engelska: Principal Adverse Impact, PAI), som handlar om hur verksamheten i ett företag negativt påverkar omvärlden, bland annat miljön, arbetsförhållanden och sociala villkor. Vid varje investeringsbeslut beaktar fonden relevanta negativa konsekvenser.

För att Indecap ska klassa att en investering som hållbar får bolaget fonden investerar i inte medföra betydande skada (Principal Adverse Impact, PAI) utifrån vår definition av de nio PAI-kriterier vi förklarat ovan.

Utöver detta arbetar fonden med flertalet exkluderingar innan en investering överhuvudtaget kan komma på fråga. Fonden avstår från investering i verksamheter som bedöms vara skadliga för miljön och den biologiska mångfalden. Fonden exkluderar även bolag som inte respekterar internationella normer och konventioner kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och mångfald samt bolag med hög ESG-risk.

Vi har upprättat policys för att minimera risken för att våra investeringar ska göra någon skada på några miljörelaterade eller sociala mål. Vi har säkrat upp genom att samtidigt ha rutiner på plats om en sådan investering skulle identifieras. Fondbolagets kommitté för ansvarsfulla investeringar har regelbundet möten. Har det framkommit att ett bolag som det investerats i brutit mot dessa policys tas det upp i kommittén. Beslut kommer då tas om innehavet genast ska säljas av eller om bolaget ifråga tar bristerna som uppmärksammats på allvar och tydligt visar att de har för avsikt att komma tillrätta med problemet inom en tid som fondbolaget bedömer som rimlig i det enskilda fallet. I sådant fall avvaktar fondbolaget med att sälja innehavet och gör istället ingående uppföljningar. I all förvaltning följer vi vår Policy för ansvarsfulla investeringar.

Genom detta gör vi vad vi kan för att de hållbara investeringarna denna fond gör inte ska orsaka någon betydande skada för några miljörelaterade eller sociala mål.

Fondens analytiker tar fram ett univers av potentiella investeringar utifrån de förvaltare de anser vara bäst lämpade för fonden. Utifrån detta skapade univers väljs sedan bolag ut helt utifrån ESG-kriterier. På detta sätt är hållbarhetsanalys en väl integrerad del av portföljförvaltarnas investeringsanalys. Fonden tillämpar hållbarhetskrav i form av en exkluderingsstrategi vilket innebär att de bolag som inte uppfyller kraven för ansvarsfulla investeringar inte får ingå i fonden. De exkluderingar som följer av detta är bindande för fondbolaget vid fondens förvaltning.

Fonden väljer aktivt in bolag som främjar de miljö och sociala mål som fonden aktivt arbetar för. Fonden väljer även bort vissa produkter och tjänster som bedöms löpa stor risk att ha negativa effekter på omvärlden och som är oförenliga med fondbolagets roll som ansvarsfull investerare. Fondbolaget bedriver även för fondens räkning ett påverkansarbete som omfattar dialoger med företag, röstning på bolagsstämmor samt arbete i valberedningar. För mer information se Policy för aktieägarengagemang och ansvarsfulla investeringar samt fondens informationsbroschyr.

Policyn för att bedöma praxis för god styrning i investeringsobjekten
Fondens investeringar följer praxis för god styrning genom att bedöma om en verksamhet bedrivs enligt internationellt accepterade vedertagna konventioner och riktlinjer. Bland annat FN:s tio grundläggande principer. Förutom FN:s tio grundläggande principer, följer Indecap Fonder även OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (på engelska: UN Guiding Principles for Human Rights, UNGP) och deras underliggande konventioner. För att bedöma praxis för god styrning beaktas också om ett företags verksamhet producerar kontroversiella vapen.

Indecap Fonder identifierar verksamheter med aktiviteter som kan anses strida mot internationella konventioner och riktlinjer eller som inte lever upp till praxis för god styrning. Dessa företag exkluderas från fondens investeringsunivers.

Fonden har som målsättning att minst 85% av fondens värde utgörs av investeringar som är anpassade till de miljörelaterade och sociala egenskaper beskrivna ovan. Återstående investeringar, dvs maximalt upp till 15% kommer att investeras i annat som varken är anpassade till de miljörelaterade eller sociala egenskaperna eller anses som hållbara investeringar. Denna del avser primärt fondens likvida medel som används som komplement och/eller riskbalansering och kan variera över tid. En viss andel likvida medel krävs för att hantera fondandelsägarnas nivåer som motsvarar bästa prestanda. 

De egenskaper som främjas i fonden mäts via indikatorerna nedan.

  • Exponering mot bolag med hög ESG-risk.
  • Exponering mot bolag som bryter mot UN Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter samt ILO:s konventioner om arbetsrättsliga villkor.
  • Exponering mot bolag verksamma inom kontroversiella vapen, kärnvapen, vapen och krigsmateriel, alkohol, tobak, pornografi eller kommersiell spelverksamhet.
  • Exponering mot bolag verksamma inom produktion av fossila bränslen.

Övervakning: Indecap Fonder kontrollerar kontinuerligt och följer upp att fonden följer de bestämmelser som gäller och utfästelser som gjorts.  

Hur exkluderingskriterierna beräknas: Indecap Fonder tar här hjälp ifrån dataleverantörens uppskattningar. Varje bolag följer samma process för estimering:

  1. Identifiera det troliga affärsområdet där omsättningen från den ekonomiska aktiviteten kommer ifrån.
  2. Identifiera hur stor andel just denna ekonomiska aktivitet står för i affärsområdet. Baseras på vilka andra produkter/tjänster som ingår i det specifika affärsområdet.
  3. All tillgänglig rapportering analyseras. Om det inte finns någon källa för att identifiera hur stor andel av intäkterna kan tänkas komma från det specifika ekonomiska aktiviteten, antas jämn fördelning mellan samtliga produkter/tjänster som kan ingå i det affärsområdet.

För att identifiera om ett bolag bryter mot FN:s tio principer (UN Global Compact) använder vi dataleverantörens bedömning. Bedömning baseras på hur allvarliga och omfattande kontroverser bolaget varit med om som kan bryta mot FN:s tio principer. Om ett bolag anses bryta mot någon av principerna gör Indecap Fonders hållbarhetsteam en analys av situationen och lyfter upp det till Indecaps kommitté för ansvarsfulla investeringar för en trolig avyttring av bolaget om vi inte kan se en tydlig förändringsvilja och plan.

De datakällor vi använder för att uppnå de miljörelaterade och sociala egenskaper är data från vår dataleverantör. Data från dataleverantören ligger även till grund för att identifiera företag vi avstår att investera i. Samma datakällor används för att beräkna fondens koldioxidavtryck och säkerställa att företags framsteg avseende ett eller flera av FN:s hållbarhetsmål gynnas utan att det sker på bekostnad av något annat hållbarhetsmåls, det som kallas huvudsakliga negativa konsekvenser (PAI).

Dataleverantörens metod och process för framtagande av data har kontrollerats vid utvärdering och val av dataleverantör.

Vi hämtar data direkt från dataleverantörens databas. Dataleverantören tillhandahåller rådata och Indecap Fonder har gjort egen tolkning av regelverkets beräkningsmetoder och beräknar data då det är tillämpligt. Data som av regulatoriska skäl måste lagras, sparas i en intern databas.

Därutöver analyserar Indecap Fonder själva hur fondbolagets påverkansdialoger framskrider.

När hållbarhetsdata för ett företag inte finns publikt tillgängliga, så behöver vår dataleverantör göra egna estimat, en uppskattning av hållbarhetsdata. Uppskattningar är till sin natur inte helt överensstämmande med de faktiska förhållandena, men dataleverantören har en tydlig process för hur estimeringen går till och uppskattningarna är därmed konsekventa.

Estimat kan påverka bedömningen av sociala och/eller miljörelaterade egenskaper till bolagens fördel eller nackdel. Indecap Fonders bedömning är att estimat är ett bättre riktmärke än ingen data alls.

Fondens due diligence-arbete inkluderar både integrering av hållbarhetsrisker i investeringsbesluten, fondens exkluderingslistor samt regelbundna screenings och uppföljningar på bolagsnivå. Fonden integrerar hållbarhetsrisker i investeringsbesluten genom att våra förvaltare utvärderar och analyserar investeringsobjekten där hänsyn tas till eventuella risker kopplade till hållbarhet och utifrån ett främjandeperspektiv avseende miljörelaterade och sociala egenskaper. Riskerna och egenskaperna analyseras baserat på om de bedöms kunna ha faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde över tid, om risken skulle realiseras. 

Fonden exkluderar investeringsobjekt i enlighet med fondens exkluderingspolicy och befintliga innehav följs upp och stäms av löpande mot exkluderingslistor och avseende huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Ansvarig för identifiering och prioritering är vår hållbarhetsavdelning i samråd med ansvarig förvaltare. Arbetet följs upp av Indecap Fonders kommitté för ansvarsfulla investeringar samt styrelse och är föremål för återkommande revision.

Indecap Fonder ska avseende det kapital som förvaltas för fondandelsägarnas räkning utöva en aktiv ägarroll på ett sådant sätt att fondandelsägarnas intressen beaktas och med syfte att uppnå bästa möjliga långsiktigt hållbara avkastning till andelsägarna.

Eftersom vi är övertygade om att samarbete med andra investerare ger större effekt, arbetar vi i stor utsträckning tillsammans med andra investerare och i förekommande fall andra relevanta intressenter.

Fondens strategier för engagemang i investeringsobjekten följer av Indecap Fonders ägarpolicy. Detta innebär att fonden nyttjar möjligheter att påverka investeringsobjektet genom att föra fram förslag på stämmor, rösta på stämmor, delta i valberedningsarbete, ingå i dialog med investeringsobjektets ledning för att ställa frågor, ställa krav eller på annat sätt påverka investeringsobjektet i en främjande riktning för miljörelaterade eller sociala egenskaper.