Hållbarhet

Integrering av hållbarhetsrisker i investeringsprocessen

Indecap Fonder beaktar hållbarhetsrisker vid samtliga investeringar.

En hållbarhetsrisk innebär en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde. Hållbarhetsrisker utgör således en finansiell risk som kan påverka värdet av investeringar över tid.

Att ta hänsyn till frågor som rör miljö, socialt ansvarstagande och bolagsstyrning (ESG-faktorer) är en integrerad del i fondernas investeringsprocess.

Fondernas ESG-risker hanteras bland annat genom:

  • Screening av samtliga innehav för att identifiera bolag som bryter mot internationella normer eller konventioner, samt bolag som är verksamma i branscher vi exkluderar
  • Påverkansarbete genom bland annat bolagsdialoger
  • Riskbedömning av samtliga investeringar

I syfte att minska ESG-risker väljer fonderna bort bolag som är aktiva inom ett flertal kontroversiella områden (alkohol, tobak, vapen, fossila bränslen, pornografi, kommersiell spelverksamhet). Fondernas innehav screenas regelbundet via en extern och oberoende samarbetspartner.

Genom att aktivt påverka de bolag som fonderna investerar i tror vi att fondens risknivå kan sänkas och bidra till ett bättre resultat. Indecap Fonders påverkansarbete sker i huvudsak genom deltagande vid bolagsstämmor och gemensamt påverkansarbete tillsammans med andra större ägare men även genom egna dialoger och påverkansarbete. Läs mer om Indecap Fonders påverkansarbete i Indecaps principer för aktieägarengagemang.