RISKINFORMATION

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar och därför rekommenderas en spartid överstigande fem år. Risker som kan förväntas förekomma för fonden och därmed dess andelsägare är bl. a marknadsrisk, branschrisk, företagsrisk, ränterisk, inflationsrisk, likviditetsrisk och valutarisk. För mer information om risk se informationsbroschyren för fonderna. Ta alltid del av respektive fonds faktablad och fondbestämmelser innan du gör en insättning.

Nivåer för relevanta risker kontrolleras löpande och följs upp tillsammans med utfall av regelbundna stresstester.

Riskfunktionen ska kontrollera att fonderna har en lämplig sammansättning av likvida tillgångar för att möta dessa åtaganden utan att detta medför stora kostnader för andelsägarna. För att göra detta ska Riskfunktionen dels föreslå lämpliga riskmått som ska övervakas och eventuellt limiteras.

Nivåer för relevanta risker kontrolleras löpande och följs upp tillsammans med utfall av regelbundna stresstester.

Riskfunktionen ska kontrollera att fonderna har en lämplig sammansättning av likvida tillgångar för att möta dessa åtaganden utan att detta medför stora kostnader för andelsägarna. För att göra detta ska Riskfunktionen dels föreslå lämpliga riskmått som ska övervakas och eventuellt limiteras.

Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar och därför rekommenderas en spartid överstigande fem år. Risker som kan förväntas förekomma för fonden och därmed dess andelsägare är bl. a marknadsrisk, branschrisk, företagsrisk, ränterisk, inflationsrisk, likviditetsrisk och valutarisk. För mer information om risk se informationsbroschyren för fonderna. Ta alltid del av respektive fonds faktablad och fondbestämmelser innan du gör en insättning.

Nivåer för relevanta risker kontrolleras löpande och följs upp tillsammans med utfall av regelbundna stresstester.

Riskfunktionen ska kontrollera att fonderna har en lämplig sammansättning av likvida tillgångar för att möta dessa åtaganden utan att detta medför stora kostnader för andelsägarna. För att göra detta ska Riskfunktionen dels föreslå lämpliga riskmått som ska övervakas och eventuellt limiteras.