PLACERING I EGNA FONDER

Indecap kan från tid till annan välja att placera bolagets egna medel i egna fonder. Anledningen till att Indecap väljer att investera i bolagets egna fonder är dels för att långsiktigt få avkastning på bolagets kapital och dels i samband med lansering av produkter så kallad ”seeding”.

 Placeringar i egna fonder kan skapa utrymme för intressekonflikter mellan bolaget och de övriga andelsägarna. En jävsituation kan uppstå som potentiellt kan medföra att bolaget för egen räkning kan agera på information som övriga andelsägare inte fått ta del av eller på annat sätt handla på andra villkor än övriga andelsägare. Exempel på situationer identifierade av Finansinspektionen är;

  • Kunskap vid omvärderingar av onoterade innehav.
  • Utnyttjande av ”felprissättningar” i fonder p.g.a. att innehav handlas på marknader som ej är öppna vid värdering av fonden (s.k. ”market timing”), eller handel efter bryttidpunkter.

 Vid så kallad seeding saknar fonden tillgångar och därmed uteblir risken för intressekonflikter. Indecaps långsiktiga investeringar får bara ske i bolagets hedgefonder. Vid köp måste anmälan och likvid vara överförd minst 10 dagar före köptillfället och vid försäljning så skall anmälan skickas in minst ett månadsskifte före försäljningstillfället. Den långa framförhållningen minimerar risken för utnyttjande om eventuell information som inte övriga andelsägare har haft möjlighet att informera sig om.

 Frågor angående bolagets placeringar i egna fonder kontakta Jenny Undberg

ekonomi@indecap.se