INFORMATION OM KLAGOMÅL

Med klagomål avses varje yttring av missnöje från en kund avseende en tjänst som bolaget utfört eller underlåtit att utföra och där det framgår att kunden anser att bolaget inte tillmötesgått ett krav eller en begäran om rättelse ifråga om tjänsten.

Kund som framfört klagomål skall snarast möjligt få besked om bolagets inställning till klagomålet. Om detta besked inte kan lämnas omgående, skall kunden meddelas om inom vilken tid denne kan förvänta sig detta. Bolaget skall arbeta för att denna tid hålls så kort som möjligt och med ambitionen att besked skall lämnas inom 14 dagar från tidpunkten för mottaget klagomål.

Ett klagomål ska alltid ske skriftligen.

Den skickas till:

Indecap Fonder AB
Att: Klagomålsansansvarig
Kungsgatan 24
111 35 Stockholm

Klagomålsansvarig på Indecap Fonder AB är Johan Svedin, VD

Extern vägledning

Om du önskar oberoende extern vägledning kan du vända dig till Konsumenternas Bank och finansbyrå (telefon 0200 22 58 00 eller www.konsumenternas.se) eller till konsumentvägledningen i din kommun (mer information: www.konsumentverket.se eller din kommun).

Om vi efter handläggning av ditt klagomål skulle avvisa hela eller delar av ditt krav har du möjlighet att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller till allmän domstol för prövning.