INFORMATION OM INCITAMENT

Enligt Finansinspektionens regelverk, får ett bolag i samband med fond- och portföljförvaltning endast betala/utge eller ta emot ersättning i form av avgift, kommission eller naturaförmån (incitament) under vissa förutsättningar. Om incitamentet betalas eller ges till eller av en tredje part, måste avgiften/kommissionen eller naturaförmånden vara utformad för att höja kvaliteten på den berörda fondverksamheten samt inte hindra Indecap från att agera i investerarnas intresse.

Ersättning inom ramen för fondverksamhet

Indecap uppbär ersättning från fonderna för dess förvaltning, analys, administration, revision, bokföring och registerhållning liksom för kostnaden för förvaringsinstitut och Finansinspektionens tillsynsverksamhet. Ersättningen utgörs av fasta och rörligt förvaltningsarvode i enlighet med fondbestämmelserna för respektive fond. Härutöver betalar fonden eventuell skatt, depåavgift, avvecklings- och handelsavgift (courtage) och motsvarande tredje part.

Ersättning för distributörer

Indecap har ingått avtal med distributörer såsom banker och försäkringsbolag som förmedlar bolagets fonder. Ersättning utgår till dessa i form av en procentsats av det förvaltningsarvode Indecap uppbär på det kapital som distributörerna förmedlar.