Hållbarhet

Huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktas i investeringsprocessen för alla Indecap Fonders fonder.

Identifiering och prioritering av huvudsakliga negativa konsekvenser

Huvudsakliga negativa konsekvenser för en hållbar utveckling kan vara relaterat till både klimat- och miljö samt sociala faktorer. För att identifiera en investerings huvudsakliga negativa konsekvenser bedömer förvaltarna bland annat:

  • Utsläpp av växthusgaser.
  • Exponering mot företag inom fossila bränslen.
  • Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:S riktlinjer för multinationella företag.
  • Ojämn könsfördelning i bolagens styrelser.
  • Exponering mot kontroversiella vapen.
 

Metod för att undvika eller begränsa huvudsakliga negativa konsekvenser

Huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktas i alla Indecap Fonders investeringar. För att undvika eller begränsa huvudsakliga negativa konsekvenser arbetar Indecap Fonder med metoderna exkludering, inkludering och påverkan.

Exkludering

Samtliga av Indecaps fonder väljer bort bolag som är verksamma inom sektorer som bedöms vara skadliga för samhälle och/eller miljö (alkohol, tobak, vapen, fossila bränslen, pornografi, kommersiell spelverksamhet).

Fonderna investerar inte i bolag som systematiskt kränker internationella normer och konventioner och som inte vidtar tillräckliga åtgärder för att komma till rätta med identifierade problem.

Inkludering

Vi arbetar kontinuerligt med att integrera och utveckla ESG i våra investeringsprocesser för våra fonder. Vi analyserar miljö, socialt ansvar, bolagsstyrning och finansiella faktorer för att få en bättre förståelse om de företagen vi investerar i.

Hållbarhetsaspekter som miljö, sociala och affärsetiska aspekter är en del av investeringsprocessen för alla våra fonder, de analyseras kontinuerligt och påverkar alla våra fonders investeringar.

Påverkan

Genom att aktivt påverka de bolag som fonderna investerar i tror vi att fondens risknivå kan sänkas och bidra till ett bättre resultat. Indecap Fonders påverkansarbete sker i huvudsak genom deltagande vid bolagsstämmor och gemensamt påverkansarbete tillsammans med andra större ägare men även genom egna dialoger och påverkansarbete. Läs mer om Indecap Fonders påverkansarbete i Indecaps principer för aktieägarengagemang.